ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ


Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από επαγγελματίες που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τον ΑΓΓΟ, όπως μεταξύ άλλων:


Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές Αναγνωρίσεις

Εθνικές Επαγγελματικές Αναγνωρίσεις

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Interested in the UEFGM e-learning course? LOG IN to get started.