ABOUT sv


gams2_lr-2m4a0244_new_site

United to END FGM: European Knowledge Platform for Professionals Dealing with Female Genital Mutilation (FGM) är ett transnationellt projekt, som delfinansierats av Europeiska unionen och implementerats av en grupp bestående av 12 samarbetsorganisationer och fyra associerade organisationer i Europeiska unionen (EU).

Uppskattningsvis 500 000 kvinnor och flickor i EU är berörda av kvinnlig könsstympning (KKS), med ytterligare 180 000 i riskzonen varje år. För att möta dessa kvinnor och flickors behov måste EU medlemsstaters asyl-, hälso-, socialtjänst-, juridiska, polis, utbildnings- samt media och kommunikationssystem tillhandahålla lämpliga och tillgängliga tjänster av hög kvalitet.

2015 anslog Europeiska kommissionen medel till Cyperns tekniska universitet Cyprus University of för ett 24-månaders projekt för att utveckla en europeisk webbaserad plattform om KKS. Denna plattform ska fungera som ett flerspråkigt utbildnings- och resurscentrum och ge tillgänglig och kulturellt anpassad information inom EU, samt ge stöd till anställda med olika bakgrunder över hela EU, så att de kan tillhandahålla hjälp till berörda kvinnor och flickor, bidra till ökad förståelse för KKS samt skydda kvinnor och flickor som lever med eller är i riskzonen för KKS.

1 (147)The United to END FGM (UEFGM) knowledge platform bygger på det tidigare projektet United to End FGM e-learning tool for health and asylum professionals (Tillsammans för att få slut på KKS, webb utbildningsmaterial för hälso- och asylarbetare), som finansierades av the END FGM Fund 2012 (END FGM European Campaign) och the Human Dignity Foundation, med stöd av FN-organet UNHCR. The United to End FGM e-learning tool initierades och samordnades av the Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) på Cypern i samarbete med Italian Association for Women in Development (AIDOS) – i Italien, Akina Dada Wa Africa (AKIDWA) – på Irland samt Family Planning Association Portugal (APF) – Portugal.

UEFGM e-learnings (2012-2016) syfte är att öka kännedomen och kunskapen om KKS hos anställda inom sjukvård och asyl i Europa, inklusive barnmorskor, gynekologer, barnläkare, sjuksköterskor samt läkar- och sjuksköterskestudenter, domare, tjänstepersoner vid asylnämnder och överprövningsorgan, personal vis asylcentrum, polis, personal vid barnskyddsnämnder, socialarbetare samt relevanta ideella organisationer.

Projektets syfte
 • Utveckla en europeisk webbaserad utbildningsplattform om KKS som ska fungera som ett resurscentrum för information och utbildning
 • Tillhandahålla tillgänglig och kulturellt lämplig information
 • Ge stöd till personal så att de kan tillhandahålla stöd, skydd och förebyggande åtgärder
 • Tillhandahålla landspecifik information för EU medlemsländer
 • Tillämpa ett mänskliga rättighets perspektiv med ett kultur- och genuskänsligt synsätt
 • Garantera större kännedom, motverka stigmatisering i media och skydda kvinnor och flickor som lever med eller är i riskzonen för KKS
 • Medverka till implementeringen av följande EU direktiv :
  • Direktivet om brottsoffers rättigheter (2012/29/EU)
  • Direktivet om internationellt skydd, speciellt när personer skall betraktas som flyktingar (Direktiv 2004/83/EU)
  • Mottagandedirektivet (2003/9/EG) och direktiv 2013/33/EU)

12644994_727836433982656_6048712834921125240_n

sponsorspartners_forum_modules-01

 

Powered by WordPress. Designed by WooThemes