Εθνικά Δεδομένα

Οι παρακάτω σύνδεσμοι παρουσιάζουν πληροφορίες ανά χώρα σχετικά με τον ΑΓΓΟ σε 11 κράτη μέλη της ΕΕ, στις οποίες περιλαμβάνεται η σχετική νομοθεσία, ο βαθμός διάδοσης, οι οργανώσεις και οι υπηρεσίες υποστήριξης για τα θύματα, καλές πρακτικές, διαθέσιμες πηγές και οι κατευθυντήριες οδηγίες για επαγγελματίες.

Τα εθνικά δεδομένα είναι διαθέσιμα ανά χώρα στα αγγλικά και στην επίσημη γλώσσα κάθε χώρας.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε εθνικά δεδομένα σχετικά με τον ΑΓΓΟ στις ακόλουθες χώρες:

 

Powered by WordPress. Designed by WooThemes