De cursus

Het online leerplatform United to END FGM (UEFGM) behandelt het thema vrouwelijke genitale verminking (VGV)  in verschillende contexten:
  • Gezondheid
  • Asiel
  • Gerecht
  • Justitie
  • Ordehandhaving/politie
  • Onderwijs
  • Sociale diensten en kinderbescherming
  • Media
  • Maatschappelijk middenveld
  • Mensenrechten

De UEFGM-cursus richt zich tot verschillende professionals, zoals:
  • Gezondheidsdeskundigen (bv. verpleegkundigen, vroedvrouwen, gynaecologen, therapeuten)
  • Ambtenaren van asielinstellingen
  • Professionals van opvangcentra en migratiediensten
  • Sociaal werkers/-sters en medewerkers/-sters van de kinderbescherming
  • Politieagenten/ordehandhavers
  • Opvoeders, academici, studenten
  • Beleidsmakers (vb. bij ministeries/departementen asiel, gezondheid, binnenlandse zaken, justitie)
  • Europese en nationale instituties en agentschappen (vb. voor internationale bescherming, migratie, slachtoffers van misdrijf)
  • Professionals uit de media
  • Ngo’s, vrouwen- en migrantenorganisaties, vluchthuizen
  • Overheidsagentschappen, opdat ze beter zouden kunnen beantwoorden aan internationale verplichtingen

Registratie

Gelieve onderstaande informatie te lezen indien u geïnteresseerd bent om de UEFGM-cursus te volgen. Selecteer de gewenste leerroute en volg de verschillende stappen voor registratie. Vervolgens krijgt u een beveiligde gebruikersnaam en wachtwoord toegewezen, via dewelke u toegang krijgt tot het online leerplatform.


Leerresultaten

Het doel van UEFGM is de vaardigheden te verbeteren van verschillende professionals die ondersteuning en bescherming bieden aan vrouwen en meisjes die te maken hebben met VGV.

Bieden aan vrouwen en meisjes die te maken hebben met VGV.

  • de types en de gevolgen van VGV te omschrijven
  • op een cultuursensitieve manier te communiceren omtrent VGV
  • VGV te erkennen als een schending van de mensenrechten
  • relevante Europese en internationale asielbepalingen en –verdragen te identificeren
  • een transculturele aanpak te hanteren bij het beantwoorden van de behoeftes aan gezondheidszorg van vrouwen en meisjes
  • een gender- en cultuursensitieve mensenrechtenbenadering te hanteren in de context van gezondheidszorg, asiel, wetgeving, ordehandhaving, onderwijs, sociale diensten en kinderbescherming, media, maatschappelijk middenveld

Opbouw cursus

De online cursus bestaat uit twee basismodules en 11 gespecialiseerde modules.

 • De basismodules schetsen een inleiding. Vrouwelijke genitale verminking (VGV) wordt voorgesteld als een schending van de mensenrechten en een ernstige vorm van gendergebonden geweld. Ook de onderliggende gender- en sociale dynamieken worden geduid.
 • De gespecialiseerde modules bieden professionals de kans om hun kennis over VGV uit te breiden door twee bijkomende modules te selecteren uit een reeks onderwerpen die relevant zijn voor hun expertise.

Elke module bestaat uit verschillende tools en oefeningen, zoals docudrama’s, case studies, bijkomend leesmateriaal en quizzen voor zelfevaluatie. Deze bieden de cursist/-e een breed en geïnformeerd perspectief, van waaruit men de essentiële vaardigheden kan ontwikkelen.

Op het einde van elke module wordt de cursist/-e gevraagd een korte quiz in te vullen. Om verder te kunnen gaan naar de volgende module, moet de cursist/-e minimum 8 juiste antwoorden geven. De cursist/-e mag 3 pogingen ondernemen bij elke quiz. Na de afronding van alle vereiste modules en quizzen, wordt de cursist/-e gevraagd om een kort evaluatieformulier in te vullen. Vervolgens ontvangt de cursist/-e een elektronisch certificaat.


Onderwerpen

De cursist/-e registreert zich voor een van de zeven onderwerpen. De twee basismodules moeten door alle cursisten afgelegd worden. De gespecialiseerde modules worden afgelegd in functie van het geselecteerde onderwerp:

Overzicht modules Overzicht modules

Module 1: Vrouwelijke genitale verminking: inleiding

Doelgroep: Alle professionals.

Talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Grieks.

Doelstellingen: Module 1 biedt algemene informatie omtrent vrouwelijke genitale verminking (VGV) en de prevalentie van de praktijk in Europa en in de wereld. Na het afronden van deze module:

  • beschikt de cursist/-e over een basiskennis omtrent VGV: definitie, vormen en prevalentie in Europa en de wereld
  • kan de cursist/-e de belangrijkste culturele en sociale factoren, die een invloed hebben op de manier waarop VGV wordt uitgevoerd, omschrijven
  • kent de cursist/-e het verschil tussen de onmiddellijke gevolgen van VGV en de gevolgen op lange termijn
  • erkent de cursist/-e VGV als een schending van de mensenrechten

Methodieken: Filmmateriaal, ondersteunende documenten, nuttige links, checklists, bijkomend leesmateriaal, zelfevaluatie.


Module 2: VGV, de sociale en genderdynamiek achter de traditie

Doelgroep: Alle professionals.

Talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Grieks.

Doelstellingen: In deze module wordt het verband tussen vrouwelijke genitale verminking (VGV) en sociale en genderdynamieken besproken. Na het afronden van deze module:

  • begrijpt de cursist/-e welke invloed VGV heeft in het bepalen van genderidentiteit en machtsrelaties
  • kan de cursist/-e uitleggen waarom VGV een sociale norm is
  • kan de cursist/-e beschrijven hoe genderongelijkheid een negatieve invloed uitoefent op vrouwen en wat het verband is met VGV
  • illustreert de cursist/-e welk verband er bestaat tussen migratie, genderidentiteit en machtsdynamieken
  • duidt de cursist/-e aan welke vormen van strijd tegen VGV vertrekken vanuit een sociaal en genderperspectief

Methodieken: Filmmateriaal, ondersteunende documenten, nuttige links, checklists, bijkomend leesmateriaal, zelfevaluatie.

Module 3: Gevolgen voor de gezondheid en behandeling

Doelgroep: Deze module richt zich tot verpleegkundigen en vroedkundigen en vormt een aanvulling op de basisopleiding. De module is ook relevant voor andere zorgverleners/-verleensters, geneeskundestudenten, leerkrachten, maatschappelijk werkers/-sters , enz.

Talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Grieks

Doelstellingen: Module 3 schetst een uitgebreid overzicht van de gevolgen van VGV voor de gezondheid (lichamelijk, psychologisch, seksueel en obstetrisch) en de medische behandeling door een multidisciplinair team. Ook chirurgische ingrepen, zoals desinfibulatie en clitorisreconstructie, worden beschreven. Na het afronden van deze module kan de cursist/-e:

  • de lichamelijke, psychologische, seksuele en obstetrische gevolgen van VGV beschrijven
  • deze gevolgen herkennen en de patiënte doorverwijzen naar de gepaste dienst
  • deze gevolgen behandelen of de patiënte doorverwijzen naar de gepaste zorgverlener/-verleenster
  • het verschil tussen desinfibulatie en clitorisreconstructie omschrijven

Methodieken: Filmmateriaal, ondersteunende documenten, nuttige links, checklists, bijkomend leesmateriaal, zelfevaluatie.


Module 4: Ethiek, communicatie en counseling

Doelgroep: Module 4 richt zich in de eerste plaats tot artsen, verpleegkundigen en andere deskundigen werkzaam in de gezondheidzorg.

Talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Grieks.

Doelstellingen: Module 4 behandelt verschillende aandachtspunten en technieken die belangrijk zijn voor een doeltreffende communicatie met en ondersteuning van meisjes en vrouwen die geconfronteerd worden met VGV. De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • de belangrijkste communicatiebarrières, waarmee vrouwen en professionals geconfronteerd worden, identificeren
  • de basisprincipes van counseling begrijpen en de nodige vaardigheden voor een doeltreffende counseling aanleren. Er wordt specifiek advies gegeven per beroepsgroep
  • verschillende situaties herkennen waarin meisjes en vrouwen een risico lopen op VGV
  • de gevolgen van de medicalisering van VGV begrijpen
  • actuele debatten omtrent VGV duiden

Methodieken: Filmmateriaal, ondersteunende documenten, nuttige links, checklists, bijkomend leesmateriaal, zelfevaluatie.

Module 5: VGV als grond voor internationale bescherming

Doelgroep: Module 5 is een gespecialiseerde module die zich specifiek (maar niet uitsluitend) richt tot ambtenaren van asielinstanties, medewerkers/-sters van opvangcentra voor asielzoekers/-sters, sociaal werkers/-sters en het personeel van ngo’s.

Talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Grieks.

Doelstellingen: Module 5 duidt VGV als grond voor internationale bescherming (asiel) op basis van een ‘gegronde vrees voor vervolging’. De relevante regel- en wetgeving wordt geduid en er wordt uitgelegd waarom VGV een vorm van vervolging is. Daarnaast wordt de mogelijkheid van overheidsbescherming besproken en worden de moeilijkheden verbonden aan interne vluchtinitiatieven en hervestiging verklaard. De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • de verschillende wetgevingen inzake asielaanvragen op basis van VGV toelichten
  • het verschil tussen individuele en publieke daders van vervolging schetsen
  • de term ‘gegronde vrees voor vervolging’, zoals beschreven in de Conventie van Genève, duiden
  • het belang van Europese richtlijnen omtrent internationale bescherming onderlijnen, in het bijzonder de richtlijnen omtrent kwalificatie (EU-richtlijn 2011/95/EU-herschikking) en ontvankelijkheidsvoorwaarden (EC-richtlijn 2003/9/EC en EU-richtlijn 2013/33/EU)
  • uitleggen welke factoren ‘relevant’ en ‘redelijk’ zijn bij het overwegen van interne vluchtinitiatieven of hervestiging

Methodieken: Case studie, relevante beleids- en juridische documenten, nuttige links, checklists, bijkomend leesmateriaal, zelfevaluatie.


Module 6: De asielcontext: communicatie- en interviewtechnieken

Doelgroep: professionals van asielinstellingen.

Talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Grieks.

Doelstellingen: Module 6 bespreekt communicatie- en interviewtechnieken die gehanteerd worden bij het onderzoeken van de asielaanvraag en beschrijft de nodige vaardigheden om tot een effectief gesprek te komen. Ook worden richtlijnen geschetst die belangrijk zijn bij het beoordelen van de geloofwaardigheid van een asielaanvraag.

  • De belangrijkste principes bij het beoordelen van de vluchtelingenstatus duiden: de bewijslast en de plicht om de aanvraag te onderbouwen
  • Het belang van EU-richtlijnen inzake internationale bescherming onderlijnen (vooral richtlijnen inzake kwalificatie (EU-richtlijn2011/95/EU, herschikking) en procedures (EU-richtlijn 2013/32/EU, herschikking))
  • Gendersensitieve interviewtechnieken en een geïndividualiseerde aanpak bij het beoordelen van de geloofwaardigheid bespreken
  • Checklists van te ondernemen stappen voorzien

Methodieken: Case studie, ondersteunende documenten, nuttige links, checklists, bijkomend leesmateriaal, zelfevaluatie.

Module 7: De functie van het rechtssysteem in de strijd tegen VGV

Doelgroep: Advocaten, rechters, juristen, openbaar aanklagers, juristen.

Talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Grieks.

Doelstellingen: Module 7 beschrijft de rol die de verschillende actoren binnen het rechtssysteem kunnen spelen in de strijd tegen VGV. De juridische strategieën binnen de verschillende Europese rechtssystemen, die een einde kunnen stellen aan de praktijk, worden geschetst. Bovendien biedt deze module ook duiding bij de toepassing van het strafrecht en de wetten op kinderbescherming. Ten slotte wordt ingegaan op de wetgeving betreffende het beroepsgeheim. Na het afronden van deze module kan de cursist/-e:

  • de drievoudige functie van het rechtssysteem in de strijd tegen VGV beschrijven
  • het verschil schetsen tussen specifieke en algemene wetgevingen omtrent VGV en de voor- en nadelen van beide systemen beschrijven
  • de moeilijkheden duiden die de uitvoering van wetten omtrent VGV met zich meebrengt
  • de nodige aandacht schenken aan VGV in de rol van advocaat/-ate, rechter of openbaar aanklager en de gepaste maatregelen nemen

Methodieken: Case studie, ondersteunende documenten, nuttige links, checklists, bijkomend leesmateriaal, zelfevaluatie.


Module 8: De rol van de politie in de strijd tegen VGV

Doelgroep: Politie en andere ordehandhavers.

Talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Grieks.

Doelstellingen: Module 8 beschrijft de rol van de politie in de strijd tegen VGV. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de doeltreffende identificatie en ondersteuning van meisjes/vrouwen die een risico lopen, het onderzoeken en vervolgen van zaken en de samenwerking met andere belanghebbenden, rekening houdend met het belang van het kind. Na het afronden van deze module:

  • begrijpt de cursist/-e dat VGV kan voorkomen in de gemeenschappen waarmee hij/zij werkt
  • heeft de cursist/-e inzicht in de rol en de verantwoordelijkheden van een politieagent/-e in de strijd tegen VGV
  • kent de cursist/-e de internationale wetgeving omtrent de rol van de politie in de strijd tegen VGV
  • begrijpt de cursist/-e de specifieke culturele gevoeligheden rond VGV

Methodieken: Case studie, ondersteunende documenten, nuttige links, checklists, bijkomend leesmateriaal, zelfevaluatie.

Module 9: Advisering en ondersteuning van vrouwen die VGV ondergingen

Doelgroep: Welzijnswerkers/-sters, sociaal assistenten/-s of personeel van sociale diensten bij lokale overheden, gezondheidsdeskundigen, het personeel van jeugd-, kinder- en vrouwenhuizen en vrijwilligersorganisaties (waaronder vluchtelingen- en migrantenorganisaties).

Talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Grieks.

Doelstellingen: Module 9 wil professionals ondersteunen om het gepaste advies en de gepaste ondersteuning te bieden aan personen die VGV overleefden. Na het afronden van deze module kan de cursist/-e:

  • relevante nationale en Europese wetgeving identificeren
  • de behoeften van vrouwen/meisjes die VGV ondergingen, begrijpen
  • de impact van geleverde diensten beoordelen
  • cultureel- en gendersensitief advies verstrekken omtrent beschermingsmaatregelen en ondersteunende diensten
  • advies verlenen omtrent gerechtelijke vervolging (ingeval een vrouw wettelijke stappen wenst te ondernemen)
  • professionele relaties opbouwen en onderhouden, met als doel sectorale en internationale samenwerking te stimuleren en de Europese en nationale beleidsvoering en dienstverlening te verbeteren

Methodieken: Case studie, ondersteunende documenten, nuttige links, checklists, bijkomend leesmateriaal, zelfevaluatie.


Module 10: VGV en kinderbescherming

Doelgroep: Medewerkers/-sters van de kinderbescherming en sociaal werkers/-sters in officiële instellingen, scholen, universiteiten en organisaties die ondersteuning bieden aan migranten of vluchtelingen, ngo’s actief rond vrouwen-, mensen- en kinderrechten, integratie, onderwijs, jeugd, gender en geweld.

Talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Grieks.

Doelstellingen: Module 10 bespreekt verschillende aspecten van de kinderbescherming in de context van VGV. De doelstellingen zijn:

  • kennis omtrent wetgeving en nationaal beleid inzake VGV aanscherpen
  • de verschillende preventie-initiatieven en beschermingstools duiden
  • uitleggen hoe meisjes die een risico op VGV lopen geïdentificeerd en beschermd kunnen worden
  • vaardigheden inzake het nemen van beslissingen versterken
  • kennis over de ondersteuning en advisering van minderjarige overlevenden vergroten
  • kennis over verplichtingen en verantwoordelijkheden bij het rapporteren van VGV aanscherpen
  • actoren en samenwerkingsvormen in de kinderbescherming identificeren
  • uitdagingen en mogelijke resultaten van een vervolging evalueren

Methodieken: Case studie, ondersteunende documenten, nuttige links, checklists, bijkomend leesmateriaal, zelfevaluatie.

Module 11: De rol van het onderwijs in de preventie van VGV

Doelgroep: Scholen en onderwijspersoneel die rechtstreeks met jongeren werken en professionals van lokale overheden die samenwerken met scholen.

Talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Grieks.

Doelstellingen: Module 11 bestudeert de cruciale rol van de onderwijssector in de preventie van VGV, de bescherming van meisjes die een risico lopen, de ondersteuning van meisjes die de praktijk ondergingen en het bevorderen van gedragsverandering bij jongeren en bij de gemeenschap in het algemeen. Na het afronden van deze module:

  • heeft de cursist/-e een betere kennis en besef van VGV, de gevolgen van de praktijk en de verantwoordelijkheid van onderwijspersoneel in de bescherming van meisjes/vrouwen
  • heeft de cursist/-e meer vertrouwen en beschikt de cursist over de nodige vaardigheden om op een gepaste manier te reageren op situaties van VGV
  • weet de cursist/-e op een doeltreffende en gevoelige manier te reageren op VGV in de onderwijscontext
  • begrijpt de cursist/-e hoe de onderwijssector deel uitmaakt van een breder, strategisch kader inzake VGV, en dit zowel op lokaal als op nationaal niveau

Methodieken: Case studie, ondersteunende documenten, nuttige links, audiovisueel materiaal, checklists, bijkomend materiaal, zelfevaluatie.


Module 12: Gemeenschapsgestuurde benaderingen voor het omgaan met VGV

Doelgroep: Personeel van lokale overheden, ngo’s en gemeenschaps-, migranten, en vluchtelingencentra die werken met betrokken gemeenschappen, medewerkers/-sters van de politie, de gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderbescherming en de sociale sector.

Talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Grieks.

Doelstellingen: Deze module bespreekt de verschillende benaderingen die nodig zijn om gemeenschappen te betrekken in de strijd tegen VGV. Mogelijke strategieën om belanghebbenden (vrouwen, mannen, jongeren en gemeenschapsleiders/-sters) te bereiken worden geïdentificeerd, om zo tot een duurzame verandering te komen. De doelstellingen zijn:

  • de sociale normen rond VGV begrijpen
  • het bewustzijn stimuleren over de rol van gemeenschapsactoren in het bereiken van duurzame gedragsverandering
  • beleidskaders en –principes voor een doeltreffend engagement van gemeenschappen onderzoeken
  • strategieën identificeren om belangrijke gemeenschapsactoren te betrekken in nationale programma’s omtrent VGV
  • de vereiste strategieën ontwikkelen om een samenwerking met gemeenschappen op te bouwen
  • voorbeelden van gemeenschapsgestuurde preventie-initiatieven begrijpen

Methodieken: Voorbeelden uit de praktijk, ondersteunende documenten, nuttige links, audiovisueel materiaal, checklists, bijkomend leesmateriaal, zelfevaluatie.

Module 13: Vrij te kiezen

Om verder te gaan met ‘Onderwerp 6: VGV en media’, selecteer een van de beschikbare modules (module 3, 5, 7, 9, 11) en ga verder naar module 14.


Module 14: Berichtgeving omtrent VGV

Doelgroep: journalisten/-s, documentairemakers/-maaksters, communicatieprofessionals, studenten/-s en iedereen die op een positieve en accurate manier wenst te communiceren over VGV. Dit wil zeggen: zonder overlevenden, praktiserende gemeenschappen of meisjes die een risico lopen, te stigmatiseren.

Talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Grieks.

Doelstellingen: Module 13 richt zich tot iedereen die communiceert omtrent VGV en gendergerelateerd geweld. Het doel is hen te voorzien van tools en het gepaste jargon, nodig om de communicatie op een vertrouwelijke, ethisch verantwoorde, duidelijke manier en overeenkomstig met het principe ‘berokken geen schade’ te laten verlopen. Na het afronden van deze module:

  • is de cursist/-e vertrouwd met het gepaste taalgebruik voor de communicatie over VGV, overlevenden en praktiserende gemeenschappen
  • begrijpt de cursist/-e hoe de media een rol kunnen spelen in de algemene bewustwording omtrent VGV
  • is de cursist/-e zich bewust van het stigmatiserende en traumatiserende effect dat bepaalde woorden of beelden kunnen hebben op overlevenden of praktiserende gemeenschappen
  • benadert de cursist/-e VGV als een schending van de mensenrechten

Methodieken: Voorbeelden uit de praktijk, ondersteunende documenten, nuttige links, audiovisueel materiaal, checklists, bijkomend leesmateriaal, zelfevaluatie.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes