UEFGM E-learning

E-learning kursen United to END FGM (UEFGM) behandlar kvinnlig könsstympning inom följande områden:
  • Hälsa
  • Asyl
  • Lag
  • Rätt
  • Polis
  • Utbildning
  • Socialtjänst och skydd av barn
  • Media
  • Civilsamhället
  • Mänskliga rättigheter

Kursen UEFGM är utformad för att möta olika aktörers behov, inklusive:
  • Anställda inom sjukvården (ex. sjuksköterskor, barnmorskor, läkare, gynekologer, anställda inom psykisk hälsovård)
  • Anställda inom asyl- och migrationsverk
  • Anställda inom asylcenter och migrationstjänster
  • Juridiska exporter
  • Socialarbetare och anställda inom barnskydd
  • Poliser och anställda inom rättsväsendet
  • Lärare, forskare och studenter
  • Politiskt ansvariga (t. ex. på departement för asyl-, hälso-, inrikes- och justitiedepartement)
  • Institutioner och agenturer inom EU och nationellt (ex. internationellt skydd, migration, våldsoffer)
  • Journalister och anställda inom media
  • Icke-statliga organisationer (NGO), kvinnorätts- och migrantorganisationer, härbärgen
  • Statliga verk

Anmälan

Om du är intresserad av att anmäla dig för UEFGM e-learning kursen, vänligen läs informationen här nedanför. När du har valt vilken läroström du föredrar kan du följa guiden för att fullfölja din anmälan. Du kommer därefter att få ett användarnamn och lösenord som gör det möjligt för dig att logga in på läroplattformen.


Allmänna kursmål

E-kursen UEFGM har som mål att öka yrkespersoners förmåga att ge stöd och skydd till kvinnor och flickor som berörs av KKS. Efter avslutad kurs bör den studerande kunna:

 • beskriva olika typer av KKS och dess konsekvenser
 • kommunicera om KKS på ett kulturkänsligt sätt
 • analysera KKS inom ramen för brott mot mänskliga rättigheter
 • identifiera relevanta asyllagar och avtal inom Europa samt internationellt
 • anta ett transkulturellt synsätt på berörda kvinnor och flickors hälsobehov
 • anta ett mänskliga rättighetsperspektiv som är både genus- och kulturkänsligt, inom områdena hälsa, asyl, lag, rättsväsende, polis, utbildning,
 • socialtjänst och barnskydd, media, civilsamhället

Kursstruktur

The e-learning course consists of two Foundation Modules and 11 Specialised Modules.

 • Foundation Modules provide an introduction to understanding female genital mutilation (FGM) as a human-rights issue and a particular form of gender-based violence, including a deeper understanding of the gender and social dynamics involved.
 • Specialised Modules offer professionals the opportunity to expand their knowledge of FGM by selecting two further modules on a range of topics relevant to fields of expertise.

Each module combines a variety of material and exercises, including docudrama, case studies, additional reading and self-assessment quizzes, providing the learner with a wide and informed perspective from which to develop essential skills.

Course participants are expected to complete a short self-assessment quiz or interactive game at the end of each module, attaining at least eight correct answers before proceeding to the next module. The quiz may be taken up to three times. After completing all required modules and quizzes, the participant is requested to fill out a brief course evaluation. The participant will then receive an electronic certificate.


Streams of Study

Course participants are invited to register for one of 6 streams of study. Participants in all streams must complete the two Foundation Modules. Additional modules to be completed are as follows:

 

Modul 1: Introduktion till kvinnlig könsstympning

Målgrupp: Alla yrkesverksamma personer

Språk:  engelska, franska, tyska, nederländska, spanska, italienska, portugisiska, svenska, grekiska.

Syfte: Modul 1 ger en överblick i frågor rörande kvinnlig könsstympning (KKS) och dess utbreddhet i Europa och i resten av världen. När du har slutfört denna modul kommer du att ha en större förståelse för att kunna:

 • Ge grundläggande fakta om KKS, inklusive definition, typer och prevalens i Europa och internationellt;
 • beskriva viktiga kulturella och sociala faktorer som avgör skillnader i hur KKS utförs;
 • särskilja omedelbara och långsiktiga konsekvenser av KKS;
 • förstå KKS som ett brott mot mänskliga rättigheter.        
   

Metod: Videos, dokument, användbara länkar, checklistor, faktablad, läsförslag och självutvärdering.   

Modul 2: KKS: Förstå kön och social dynamik

Målgrupp: Alla yrkesverksamma personer

Språk : engelska, franska, tyska, nederländska, spanska, italienska, portugisiska, svenska, grekiska.

Syfte : Modulen fokuserar på de sätt som kvinnlig könsstympning (KKS) relaterar till sociala relationer och genus.            
När du har slutfört denna modul kommer du att ha en större förståelse för att kunna :  

 

 • förstå för den roll som KKS spelar i att definiera genusidentitet och maktförhållanden;
 • förklara varför KKS kan ses som en social norm;
 • beskriva hur ojämlikhet mellan könen berör kvinnor och hur detta relaterar till KKS;
 • illustrera hur migrationsprocesser påverkas av genusidentitet och maktrelationer  
 • identifiera olika metoder för att främja ett slut på KKS ur ett perspektiv som beaktar genus och sociala normer.
   

Metod: Videos, dokument, användbara länkar, checklistor, läsförslag och självutvärdering.

Specialiserade moduler

Modul 3: Konsekvenser av KKS på kvinnors hälsa och deras hantering

Målgrupp : Denna modul har framtagits för att användas av sjuksköterskor och barnmorskor som ett komplement till grund- eller fortutbildning. Den kan även användas av läkarstuderande eller annan sjukvårdspersonal samt lärare, socialarbetare och annan personal inom den allmänna sektorn (särskilt vården).              

Språk: engelska, franska, tyska, nederländska, spanska, italienska, portugisiska, svenska, grekiska.

Syfte: Modul 3 ger en omfattande överblick av KKS hälsokonsekvenser (fysiska, psykiska, sexuella och obstetriska) samt deras behandling i en tvärvetenskapligt arbetsgrupp. Kirurgiska ingrepp såsom deinfibulation och rekonstruktiv kirurgi behandlas även.              
 

När du har slutfört denna modul kommer du att ha en större förståelse för att kunna  :                

 • förklara fysiska, psykiska, sexuella och obstetriska konsekvenser av KKS
 • känna igen komplikationer och referera till rätt avdelning
 • behandla komplikationer och referera till rätt vårdgivare
 • förklara skillnaden mellan deinfibulation och rekonstruktiv kirurgi            
   

Metod: Bildmaterial, checklistor, dokument, användbara länkar, läsförslag och självutvärdering.

Modul 4: Etik, kommunikation och rådgivning i en hälsokontext

Målgrupp: Modul 4 riktar sig främst till läkare, sjuksköterskor och annan personal inom sjukvården Språk: engelska, franska, tyska, nederländska, spanska, italienska, portugisiska, svenska, grekiska.

Syfte: Modul 4 presenterar nyckelfrågor och metoder för att ge ett effektivt stöd till unga flickor och kvinnor som genomgått eller är i riskzonen för KKS.

 

När du har slutfört denna modul kommer du att ha en större förståelse föratt kunna :     

 • identifiera huvudsakliga kommunikationsbarriärer mellan kvinnor och vårdpersonal;
 • förstå grundläggande principer och den kompetens som är nödvändig för att ge effektiv rådgivning, inklusive när det gäller specifika råd om KKS
 • utforska olika sätt att identifiera unga flickor och kvinnor som är i riskzonen för KKS
 • förstå konsekvenserna av att medikalisera KKS
 • bli medveten om viktiga frågor i debatten runt KKS

 

Metod: Fallstudier, bildmaterial, dokument, checklistor, användbara länkar, läsförslag och självutvärdering.

Modul 5: KKS som grund för internationellt skydd

Målgrupp: Modul 5 är en specialiserad modul som främst (men inte enbart) riktar sig till personal inom migrationsverk och asylmottagning, socialarbetare som arbetar med asyl samt berörd personal inom den ideella sektorn.   
 

Språk: engelska, franska, tyska, nederländska, spanska, italienska, portugisiska, svenska, grekiska.

Syfte: Modul 5 diskuterar KKS som grund för internationellt skydd (asyl) baserat på en ’välbefogad rädsla för förföljelse’. Modulen presenterar relevanta regelverk och lagar, ger en översikt över ombud/agenter för förföljelse; förklarar tillgången på statligt skydd och orsakerna bakom förföljelse, samt förklarar internationell flykt och omplacering.  

 

Modulens huvudsakliga målsättning är att :

 • förklara den rättsliga grunden för asylansökningar rörande KKS under EU-lag samt övrig lag
 • fastställa begreppen statliga och icke-statliga aktörer vad gäller förföljelse
 • förstå termen ”välgrundad fruktan för förföljelse” i samband med Genevekonventionen
 • betona betydelsen av EU/EG-direktiv för internationellt skydd, särskilt när det gäller kvalificering (EU-direktiv 2011/95/EU) och mottagningsvillkor (EG-direktiv 2003/9/EC och EU-direktiv 2013/33/EU)
 • fastställa vad som är ’relevant’ och ’rimligt’ gällande möjligheter för intern flykt och omlokalisering

Metod: Fallstudier, stödjande lagliga dokument och lobbydokument, användbara länkar, checklistor, läsförslag samt självutvärdering.

Modul 6: Asylkontexten: Kommunikation och intervjuteknik

Målgrupp : Yrkesverksamma inom asylsektorn

Språk : engelska, franska, tyska, nederländska, spanska, italienska, portugisiska, svenska, grekiska.

Syfte : Modul 6 visar och diskuterar kommunikation och intervjumetoder som används för att bestämma flyktingstatus, nödvändig kompetens för att de ska vara effektiva samt vägledande principer för att fastställa en persons trovärdighet inom en asylprocess.


Modulens huvudsakliga målsättning är att :

 • öka förståelsen för grundläggande principer gällande bestämmande av flyktingstatus, såsom bevisstandard och skyldighet att styrka ansökan
 • betona betydelsen av EU direktiven om internationellt skydd, särskilt kvalifikation (EU-direktiv 2011/95/EU, omarbetning) och förfaranden (EU-direktiv 2013/32/EU, omarbetning)
 • diskutera genusmedvetna intervjuer och en individualiserad strategi för att bedöma trovärdigheten
 • tillhandahålla checklistor med huvudsakliga steg

Metod: Fallstudier, stödjande dokument, användbara länkar, checklistor, läsförslag samt självutvärdering.

Modul 7: Rättsväsendets roll i kampen mot kvinnlig könsstympning[SF1] [S2] 

Målgrupp: advokater, domare, allmänna åklagare, juridiska exporter

Språk: engelska, franska, tyska, nederländska, spanska, italienska, portugisiska, svenska, grekiska.

Syfte: Modul 7 täcker det lagliga systemets roll i kampen mot KKS och presenterar olika juridiska metoder för att få ett slut på KKS i olika EU-stater, användandet av brottslag och lagar om skydd av barn samt lag om sekretess.

När du har slutfört denna modul kommer du att ha en större förståelse för att kunna:

 • redogöra för den trefaldiga roll rättsväsendet spelar i kampen mot KKS
 • förstå skillnaden mellan specifik och allmän straffrätt avseende  KKS, dess fördelar och nackdelar
 • vara medveten om svårigheterna med att implementera lagar om KKS
 • vara uppmärksam på advokaters, domares och åklagares roll när de konfronteras med ett fall av KKS

Metod: Fallstudier, stödjande dokument, användbara länkar, checklistor, läsförslag samt självutvärdering.

 [SF1]The title in the Module is not grammatically correct. Change to this one.

 [S2]Is this the correct one. Please let us know the same for Modules 7,9,10.

Modul 8: Polisens roll i kampen mot kvinnlig könsstympning

Målgrupp: Polis och anställda inom rättsväsendet

Språk: engelska, franska, tyska, nederländska, spanska, italienska, portugisiska, svenska, grekiska.

Syfte: Modul 8 förklarar polisens roll i att behandla fall av KKS, inklusive hur de effektivt kan identifiera och stödja kvinnor och flickor i riskzonen, arbeta med utredning och  åtal av KKS-fall, samt samarbeta med andra aktörer (inklusive ta hänsyn till barnets bästa)

När du har slutfört denna modul kommer du att ha en större förståelse för att kunna :

 

 • Inse att KKS kan uppkomma i grupper med vilka poliser arbetar
 • Förstå polisens roll och ansvar för att sätta stopp på KKS
 • Vara medveten om internationella rättsliga normer vad gäller polisens roll i arbetet med att utrota KKS
 • förstå specifika kulturella särdrag som är förknippade med KKS
   

Metod: Fallstudier, stödjande dokument, användbara länkar, checklistor, läsförslag, självutvärdering.

Modul 9: Ge råd och stöd till överlevare av KKS

Målgrupp: socialarbetare, rådgivare, anställda inom den sociala sektorn, hälsoinrättningar och socialtjänst, barn och ungdomshem, ideella och volontärbaserade organisationer, inklusive organisationer som arbetar för flyktingar och migranter.

Språk: engelska, franska, tyska, nederländska, spanska, italienska, portugisiska, svenska, grekiska.

Syfte : Modul 9 har som mål att ge yrkesverksamma kompetens för att ge kvinnor som genomgått KKS stöd och rådgivning.               
När du har slutfört denna modul kommer du att ha en större förståelse för att kunna :

 

 • identifiera relevant lagstiftning på nationell nivå och EU-nivå
 • förstå KKS-berörda kvinnors behov
 • bedöma effekten av de tjänster som erbjuds
 • ge kultur- och genusmedveten rådgivning om skyddsåtgärder och stödfunktioner
 • diskutera grunder för och risker med åtal
 • utveckla professionella samarbeten med olika sektorer och i olika länder för att förbättra policy och tjänster

 

Metod: Fallstudier, stödjande dokument, användbara länkar, checklistor, läsförslag, självutvärdering.

Modul 10: KKS och skydd av barn

Målgrupp: personal vid barnskyddsnämnder och socialarbetare, personal vid skolor och universitet, rådgivare som arbetar med migranter eller flyktingar, personal vid ideella organisationer som arbetar med barns rättigheter, mänskliga rättigheter, integration, utbildning, unga, genus eller våldsförebyggning.

Språk : engelska, franska, tyska, nederländska, spanska, italienska, portugisiska, svenska, grekiska.

Syfte : Modul 10 diskuterar olika aspekter av barnskydd vad gäller KKS.

När du har slutfört denna modul kommer du att ha en större förståelse för att kunna :  
 

 • få ökad förståelse för lagar och nationell politik rörande KKS
 • förstå olika initiativ för att förhindra könsstympning och skyddsverktyg
 • känna till hur man identifierar och skyddar flickor i riskzonen
 • stärka förmågan att fatta beslut
 • öka kunskapen om hur man kan stödja och ge råd till minderåriga överlevande från KKS
 • öka kunskapen om åligganden och skyldigheter att anmäla fall av kvinnlig könsstympning
 • identifiera aktörer inom barnskyddsområdet och lämpliga samarbetsformer
 • förstå utmaningar och möjliga utfall av åtal
   

Metod: Fallstudier, stödjande dokument, användbara länkar, läsförslag, självutvärdering.

Modul 11: Utbildningssektorns roll för att förebygga KKS Målgrupp: personal vid skolor övrig utbildning som arbetar direkt med ungdomar, kommunal personal med ansvar för skydd och som arbetar med skolor. Språk: engelska, franska, tyska, nederländska, spanska, italienska, portugisiska, svenska, grekiska. Syfte: Modul 11 undersöker utbildningssektorns roll i att motverka KKS och skydda flickor i riskzonen, att ge stöd till flickor som utsatts för KKS och att verka för förändringar i ungdomars och det generella samhällets attityder till KKS. När du har slutfört denna modul kommer du att ha en större förståelse för : • ökad kunskap och medvetenhet om kvinnlig könsstympning och dess inverkan på flickor och unga kvinnor och det skyddsansvar yrkesverksamma inom utbildningssektorn har • förbättrat självförtroende och förbättrad förmåga att på lämpligt sätt reagera på flickor i riskzonen för, och de som påverkas av, kvinnlig könsstympning • kunskap om god praxis vad gäller att svara effektivt och lyhört på kvinnlig könsstympning i en undervisningsmiljö • en förståelse för hur utbildningssektorn kompletterar en bredare strategisk reaktion på KKS på lokal och nationell nivå • en förmåga att övervinna hinder för att ta itu med kvinnlig könsstympning i en skolmiljö Metod: Fallstudier, stödjande dokument, användbara länkar, audiovisuellt material, checklistor, läsförslag, självutvärdering.

Modul 12: Metoder för hantering av KKS hos  berörda grupper

Målgrupp : personal från lokala institutioner, ideella organisationer och mottagningscentrum för migranter/flyktingar/andra grupper med personer som berörs av KKS, poliser, anställda inom hälsa, utbildning, barnskydd och social sektor.

Språk : engelska, franska, tyska, nederländska, spanska, italienska, portugisiska, svenska, grekiska.

Syfte : Modul 12 belyser olika metoder för arbeta med migrantgrupper och särskilda strategier för att nå olika aktörer inom dessa grupper såsom kvinnor, män, ungdomar och ledare, och på så sätt ge upphop till hållbar förändring.

När du har slutfört denna modul kommer du att ha en större förståelse för :

 

 • sociala normer som relaterar till KKS
 • Vara medveten om den roll som aktörer från berörda grupper spelar för att få en hållbar förändring
 • politiskt sammanhang och standarder för effektivt engagemang av berörda grupper
 • Identifiera strategier för att engagera nyckelaktörer inom nationella KKS-program
 • färdigheter som krävs för att arbeta med berörda grupper
 • Förstå god praxis vad gäller förebyggande åtgärder i samarbete med berörda grupper

Metod: Exempel på praxis, stödjande dokument, användbara länkar, audiovisuellt material, checklistor, läsförslag, självutvärdering.

Modul 13: Valfri

För att fortsätta med Ström 6 : KKS och MEDIA , vänligen välj en av följande moduler : 3, 5, 7, 9, 11 och fortsätt därefter med modul 14.

Modul 14: Kommunicera och rapportera om KKS

Målgrupp: journalister, dokumentärfilmmakare, kommunikatörer, studenter och andra yrkesverksamma som vill kommunicerar om KKS utan att stigmatisera berörda personer, grupper och de som är i farozonen.

Språk : engelska, franska, tyska, nederländska, spanska, italienska, portugisiska, svenska, grekiska.

 

Syfte : Modul 14 syftar till att ge de som kommunicerar om KKS och andra frågor rörande genusbaserat våld verktyg och termer så att de kan föra denna kommunikation på ett tydligt, konfidentiells, etiskt sätt som respekterar principen om ’gör ingen skada (‘do no harm’).

När du har slutfört denna modul kommer du att ha en större förståelse för:

 • relevanta termer för att kommunicera om KKS, berörda personer och grupper
 • medias roll i att påverka allmänhetens medvetenhet kring KKS
 • förstå de stigmatiserande och traumatiska effekter vissa ord och bilder kan ha för överlevare av KKS och KKS-drabbade grupper
 • Skildra KKS som ett brott mot mänskliga rättigheter

 

Metod: Exempel på praxis, stödjande dokument, användbara länkar, audiovisuellt material, checklistor, läsförslag, självutvärdering.

 

Powered by WordPress. Designed by WooThemes