1. Σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για τις απαιτήσεις αναγνώρισης, ο ΑΓΓΟ δεν είναι μία μεμονωμένη εμπειρία αλλά μία συνεχής μορφή βλάβης, πράγμα που σημαίνει ότι μία γυναίκα ή ένα κορίτσι μπορεί να υποστεί ή να διατρέχει κίνδυνο να υποβληθεί σε ΑΓΓΟ πάνω από μία φορά στη διάρκεια της ζωής της.
 
2. Σε χώρες όπου έχουν θεσπιστεί νόμοι που απαγορεύουν τον ΑΓΓΟ, οι γυναίκες και τα κορίτσια δεν έχουν φόβο δίωξης, επειδή η διαδικασία έχει οριστεί εκ του νόμου ως έγκλημα.
 
3. Σε περίπτωση αιτημάτων ασύλου με βάση το φύλο, όταν οι διακρίσεις και οι πράξεις κακοποίησης διαπράττονται από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, το καθεστώς της πρόσφυγα πρέπει να χορηγηθεί, όχι μόνο, επειδή υφίσταται πράξη δίωξης αλλά και λόγω έλλειψης ή αδυναμίας παροχής προστασίας.
 
4. Οι Οδηγίες της ΕΕ δεν απαιτούν συνθήκες υποδοχής με βάση το φύλο (που να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα ζητήματα και την κατάσταση των ευάλωτων προσώπων σύμφωνα με το φύλο και την ηλικία τους) στα κέντρα φιλοξενίας και στις εγκαταστάσεις τους.
 
5. Κατά τη διάρκεια της υποδοχής, οι γυναίκες που ζητούν άσυλο πρέπει να λαμβάνουν: