Sponsors en partners

Financiers

Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Unie

 

Universiteit van Technologie van Cyprus
Coördinator

De Universiteit van Technologie van Cyprus is een van de drie staatsuniversiteiten in Cyprus. Hier ligt de nadruk vooral op onderzoek, zowel binnen de Universiteit als in haar samenwerking met andere instituten in binnen- en buitenland. De Universiteit kan rekenen op financiering van de Staat, de EU en andere internationale instanties voor de ondersteuning van de onderzoeksactiviteiten van haar academisch personeel. Ook de werking van gespecialiseerde centra en laboratoria, waar fundamenteel en toegepast onderzoek wordt uitgevoerd door de vijf faculteiten, wordt dankzij deze steun mogelijk gemaakt.

De Universiteit hecht veel belang aan de basisprincipes van de Europese Onderzoeksruimte (EOR), die gebaseerd zijn op enkele belangrijke beleidsdoelen:

 • Effectieve toegang tot informatie
 • Gelijke onderzoekskansen voor alle leden van de academische gemeenschap
 • Effectieve ondersteuning van onderzoeksactiviteiten
 • Promotie van competitie rond kwaliteit en ondersteuning van onderzoeksprojecten
 • Opstartfinanciering voor nieuw academisch en onderwijzend personeel om nieuwe onderzoeksinfrastructuren op te zetten, in het bijzonder laboratoria

Meer informatie: http://www.cut.ac.cy/

Mediterranean Institute of Gender Studies
Partner

Het Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) is een non-profitorganisatie in Cyprus. Het Instituut zet zich, samen met andere ngo’s, in voor de strijd tegen de discriminatie van vrouwen via onderzoek, analyse, campagnes en lobbywerk. Het heeft als doel de rol van het maatschappelijke middenveld in de empowerment van vrouwen te versterken en uit te breiden. Het Instituut beoogt met haar activiteiten ook een impact te hebben in andere landen.

Het MIGS werkt rond een aantal prioritaire thema’s: geweld tegen vrouwen en meisjes, vrouwenhandel, de rol van vrouwen in besluitvorming, gendergelijkheid in economisch en sociaal beleid, gendergelijkheid in het onderwijs, vrouwen en migratie, vrouwen en de media, vrouwenrechten in een internationale context. Er wordt vooral veel aandacht gevestigd op de promotie van gendergelijkheid in het onderwijs. Hiertoe organiseert het MIGS initiatieven voor scholen, zoals formele en informele vormingen voor jongeren waar genderstereotypen aangekaart worden en het begrip van gendergelijkheid gestimuleerd wordt. MIGS werkt samen met organisaties en individuen uit andere Mediterrane en EU-landen en is medeoprichter van het End FGM European Network. Daarnaast is het MIGS lid van de Europese Vrouwenlobby, het Euro-Mediterranean Human Rights Network, het Europees Netwerk van Migrantenvrouwen en het netwerk Women Against Violence in Europe (WAVE).

Meer informatie: http://www.medinstgenderstudies.org/

AIDOS
Partner

Italiaanse Vereniging voor Vrouwen in Ontwikkeling

De ngo AIDOS werkt rond de promotie en bescherming van rechten, waardigheid, welzijn, keuzevrijheid en empowerment van vrouwen en meisjes. AIDOS is sinds ongeveer 30 jaar actief in programma’s en projecten die strijden tegen VGV in verschillende Afrikaanse landen. De vereniging biedt financiële, technische en organisatorische steun aan lokale ngo’s die rond dit thema werken. De AIDOS-projecten stimuleren een sociale omgeving waar plaats is voor individuele keuzevrijheid en waar genderrelaties in vraag gesteld worden. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de machtsongelijkheid die de seksuele en reproductieve rechten van meisjes en vrouwen ondermijnen. Als partner van het UNFPA (United Nations Population Fund), voert AIDOS projecten uit met Afrikaanse journalisten en communicatie-experts. Hierbij wordt vooral samengewerkt met radiozenders, zoals in het recent project Abandoning FGM/C on FM!. De vereniging geeft gespecialiseerde vormingen rond VGV aan professionals, zoals degenen die werken met asielzoeksters. Ook doet AIDOS aan lobbywerk, zowel in Italië als in Europa. AIDOS is medeoprichter van het End FGM European Network.

Meer informatie: http://www.aidos.it/

AkiDwA
Partner

Akina Dada wa Africa (AkiDwA) is het officiële nationale netwerk van migrantenvrouwen in Ierland, dat geleid wordt door een etnische minderheidsgroep. Binnen Ierland is dit netwerk uniek, en in Europa bestaan slechts enkele netwerken van dergelijk karakter. AkiDwa werd in 2001 opgericht door Salome Mbugua met de bedoeling om de problematieken discriminatie, racisme en huiselijk geweld in Ierland aan te kaarten. De vereniging is vooral actief rond gendergerelateerd geweld, gendergerelateerde discriminatie en tewerkstelling. De NGO is een charitatieve instelling en vertegenwoordigt alle migrantenvrouwen, ongeacht hun nationale of etnische achtergrond, tradities, religieuze overtuiging, sociaaleconomische of wettelijk status. AkiDwA wil de stemmen van migrantenvrouwen versterken, evalueert het beleid en de praktijk.

Meer informatie: http://akidwa.ie/

APF
Partner

Vereniging voor Familieplanning Portugal

APF (Associação para o Planeamento da Família) is een Portugese NGO werkzaam rond gezondheid, opgericht in 1967 als IPSS (Private Institution for Social Solidarity). De hoofdzetel is gevestigd in Lissabon. Daarnaast bestaan 6 regionale afdelingen. APF is lid van de International Planned Parenthood Federation (IPPF) en kreeg in 1998 de Public Merit Order toegekend door de president van Portugal. De missie van APF is individuen te empoweren opdat ze vrije en verantwoorde beslissingen zouden kunnen nemen in hun seksueel en reproductief leven en om positief ouderschap te promoten. APF is de oudste en belangrijkste NGO werkzaam rond seksuele en reproductieve rechten in Portugal. Het was de eerste vereniging die het thema familieplanning aankaartte in de jaren ’60 en ’70. De vereniging promoot al sinds de jaren ’80 het geven van seksuele opvoeding in scholen. Ook voert het campagne rond verschillende thema’s gelieerd aan seksuele en reproductieve rechten. APF was ook de eerste organisatie die het onderwerp VGV aankaartte aan de hand van een reeks publicaties en activiteiten, zoals lobbying, sensibilisering, vorming, onderzoek en gemeenschapsactiviteiten. Dit gebeurde vooral met gemeenschappen uit Guinee Bissau. Eén van de belangrijkste resultaten van dit werk was het ontstaan van de intersectorale werkgroep van betrokken gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties, het orgaan die het Nationaal Programma tegen VGV ontwikkelt en coördineert. APF is lid van End FGM European Network en werkte actief samen met verschillende Europese organisaties die strijden tegen VGV en andere schadelijke praktijken.

Meer informatie: http://www.apf.pt/

END FGM
Partner

Het End FGM European network (END FGM) is een overkoepelend netwerk van 16 organisaties die streven naar een duurzaam Europees beleid tegen VGV. Onze missie is een wereld te creëren waar vrouwen en meisjes empowered zijn en verlost worden van alle vormen van gendergerelateerd geweld, VGV in het bijzonder. Wij willen een wereld waar geluisterd wordt naar hun stemmen, waar ze hun rechten kunnen uitoefenen en waar ze bewuste keuzes kunnen maken over hun leven. Het netwerk creëert een stimulerende omgeving voor gecoördineerde en uitgebreide acties door Europese beleidsvormers in de strijd tegen VGV en andere vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Bovendien bouwt het netwerk samenwerkingsverbanden op door actief te werken met verschillende organisaties, belanghebbenden en betrokken gemeenschappen. Ook wordt een ruimte gecreëerd waar lidorganisaties hun ervaringen en vaardigheden kunnen uitwisselen.

Meer informatie: http://www.endfgm.eu/

Excision, parlons-en!
Partner

De Franse vereniging Excision, parlons-en! werd opgericht in 2013 met als doel de strijd tegen VGV te versterken. Een eerste, belangrijke stap bestond uit het verhogen van het publieke bewustzijn door actoren uit Franstalige landen samen te brengen. Zij bundelden hun inspanningen en hulpbronnen om VGV in Frankrijk en wereldwijd uit te bannen. Aan de hand van een multidisciplinaire aanpak ontwikkelt en ondersteunt Excision, parlons-en! een netwerk van verenigingen die strijden tegen VGV. Ze wisselen onderling informatie, praktijkvoorbeelden en expertise uit. De vereniging werkt rond 3 doelstellingen:

EXPERTISE: vaardigheden verbeteren en praktijkvoorbeelden uitwisselen via lezingen, conferenties en publicaties en via het ontwikkelen van gemeenschappelijke tools

LOBBYWERK: Franse instellingen en beleidsmakers aanzetten om VGV op de agenda te plaatsen via vergaderingen, rondetafelgesprekken en het houden van toezicht op wetgevingen.

COMMUNICATIE: het bewustzijn rond VGV en de actuele context stimuleren bij het grote publiek via lezingen, conferenties en vergaderingen en door informatie te verspreiden via de website en sociale netwerken.

Meer informatie: http://www.excisionparlonsen.org/

FORWARD
Partner

FORWARD- Foundation for Women’s Health Research and Development

FORWARD zet zich in voor gendergelijkheid en verdedigt de rechten van Afrikaanse meisjes en vrouwen. Deze vooraanstaande hulporganisatie en groepering van vrouwen uit de Afrikaanse diaspora werd opgericht in 1983. Via samenwerkingen in het Verenigd Koninkrijk, Europa en Afrika wil de vereniging levens veranderen en discriminerende praktijken, die de waardigheid en het welzijn van meisjes en vrouwen aantasten, aanpakken. Het gaat hier vooral om VGV, kindhuwelijk en obstetrische fistels. De belangrijkste doelstellingen zijn:

 • Een einde stellen aan gendergerelateerd geweld; in het bijzonder VGV, kindhuwelijk en hiermee gebonden vormen van geweld
 • De toegang tot gespecialiseerde ondersteuningsdiensten vergemakkelijken; voorlichting geven over rechten en levenskansen bieden aan kwetsbare meisjes en vrouwen
 • De capaciteiten en de duurzaamheid van partners ondersteunen
 • Netwerken en initiatieven van vrouwen uit de Afrikaanse diaspora ondersteunen.

Meer informatie: http://forwarduk.org.uk/

GAMS Belgique – België
Partner

De Groep voor de Afschaffing van Vrouwelijke Genitale Verminking (GAMS) is een Belgische organisatie, gespecialiseerd in VGV. De vereniging werd in 1996 opgericht door Khadidiatou Diallo, een Senegalese migrante. GAMS België heeft als doel bij te dragen aan de afschaffing van VGV in België en in de wereld, VGV te voorkomen bij meisjes en vrouwen in België en de gevolgen bij personen die de praktijk ondergingen, te beperken. De vereniging werkt met verschillende groepen, waaronder vrouwen die VGV ondergingen (sociale, medische en juridische ondersteuning), meisjes die een risico lopen, religieuze- en gemeenschapsleiders, betrokken gemeenschappen, scholen en ouderverenigingen, FEDASIL, opvangcentra voor asielzoekers/-sters, professionals uit de sociale-, juridische- en gezondheidssector, de Belgische overheid en het grote publiek. GAMS stimuleert overleg en intersectorale acties. GAMS België is medeoprichter van het End FGM European Network (END FGM) en is lid van het Inter-Afrikaans Comité (IAC) en verschillende Belgische netwerken.

Meer informatie: http://gams.be/.

INTACT
Partner

INTACT is een juridisch expertisecentrum, gevestigd in België, die werkt aan de preventie van VGV door juridische ondersteuning en advies te bieden aan vrouwen, mannen en meisjes. De missie van INTACT is VGV uit te bannen aan de hand van het respecteren van nationale, Europese en internationale wetgevingen, in het bijzonder wetgevingen die van toepassing zijn op vrouwen en meisjes. INTACT neemt wettelijke maatregelen tegen VGV, meer bepaald via juridische consults, opvolging van asielaanvragen en ondersteuning van individuen en professionals in wettelijke of juridische procedures. Daarnaast ondersteunt INTACT professionals die werken met meisjes en vrouwen die een risico lopen. INTACT werkt ook mee aan de ontwikkeling van tools, vormingen/symposiums en onderzoek. INTACT ijvert voor een betere bescherming tegen VGV door aanbevelingen te formuleren naar nationale en internationale instellingen (nationale ministeries, asielinstanties, het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken). INTACT maakt ook deel uit van nationale en internationale netwerken die strijden tegen VGV, zoals het END FGM network.

Meer informatie: http://www.intact-association.org/

Medicos Del Mundo
Partner

Medicos Del Mundo (Dokters van de Wereld)

Dokters van de Wereld is een onafhankelijke vereniging die ijvert voor de toegang tot gezondheidszorg voor iedereen, ook voor degenen die slachtoffer zijn van armoede, genderongelijkheid, sociale uitsluiting of humanitaire crisissen. De eerste missie van Dokters van de Wereld en haar vrijwilligers/-ster en professionals is: genezen. Daarom engageert deze vereniging zich ertoe hulp te bieden aan alle kwetsbare of uitgesloten personen en slachtoffers van rampen, hongersnoden, ziektes, gewapende conflicten of politiek geweld. Voor Dokters van de Wereld is het belangrijk dat, in de eerste plaats, de rechten van slachtoffers verdedigd worden. We zijn niet alleen actief in het Zuiden, maar werken ook met groepen die uitgesloten worden door de welvaartsstaat, in het bijzonder met personen die moeilijk toegang vinden tot de reguliere gezondheidszorg. Het is niet onze bedoeling een parallel ondersteuningssysteem te creëren, maar we willen ervoor zorgen dat iedereen kan genieten van een goede gezondheid.

Médicos del Mundo biedt gezondheidszorg aan bevolkingsgroepen in armoede en sociale uitsluiting en aan slachtoffers van humanitaire crisissen, ondersteunt elk persoon wiens mensenrechten geschonden worden, organiseert sensibiliseringscampagnes om sociale verandering te bevorderen en klaagt de oorzaken van ongelijkheid aan. Dokters van de Wereld is een samenwerking onder leiding van verschillende partners, waaronder vrijwilligers/-sters die zich politiek en economisch engageren.

Meer informatie: https://www.medicosdelmundo.org/

TERRE DES FEMMES
Partner

TERRE DES FEMMES is een Duitse niet-gouvernementele en non-profitorganisatie die ijvert voor de rechten van de vrouw. De organisatie biedt ondersteuning aan meisjes en vrouwen die te maken krijgen met geweld, dit aan de hand van campagnes, outreaching, individuele counseling, het ondersteunen van projecten en internationaal netwerken. TERRE DES FEMMES streeft ernaar een vrij, veilig en onafhankelijk leven te garanderen aan alle meisjes en vrouwen, met gelijke en onaantastbare rechten in alle aspecten van het leven. De organisatie werkt rond verschillende thema’s: VGV, huiselijk geweld, gedwongen huwelijk en zogenaamd eergerelateerd geweld, vrouwenhandel, gedwongen prostitutie en sociale rechten voor werkneemsters.

Gedurende de afgelopen 20 jaar werkte TDF onvermoeibaar rond VGV, door wereldwijd bewustzijn en gedragsverandering te helpen stimuleren.

Meer informatie: www.frauenrechte.de.

CEPOL
Geassocieerde partners

CEPOL is een agentschap van de Europese Unie die zich toespitst op de ontwikkeling, implementering en opleiding van ordehandhavers. Dit Europese agentschap moedigt de samenwerking tussen Europese en internationale ordehandhavers aan door het geven van opleidingen. Het draagt bij tot een veiliger Europa door samenwerking en uitwisseling te faciliteren tussen ordehandhavers van de EU-lidstaten en, in mindere mate, derde landen. Deze samenwerking en uitwisseling betreft onderwerpen die door de EU als prioritair geacht worden voor de veiligheid, in het bijzonder onderwerpen uit de EU-beleidscyclus ter bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit. Het zet een netwerk op van opleidingsinstellingen voor ordehandhavers in de EU-lidstaten en ondersteunt hen om opleidingen te geven rond veiligheidsprioriteiten, ordehandhavingssamenwerking en uitwisseling van informatie. CEPOL werkt ook met EU-instellingen, internationale organisaties en derde landen om ervoor te zorgen dat de meest ernstige bedreigingen gezamenlijk aangepakt wordt.

Meer informatie: https://www.cepol.europa.eu/

EMA
Geassocieerde partners

Het European Midwives Association (EMA) is een niet-gouvernementele en non-profitvereniging van vroedvrouwen. EMA vertegenwoordigt vroedvrouwenorganisaties en –verenigingen uit de verschillende lidstaten van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en kandidaat-lidstaten.

 • Biedt een forum waar Europese vroedvrouwen elkaar ontmoeten en kunnen uitwisselen over verloskunde en de gezondheid van vrouwen
 • Ontwikkelt minimumnormen voor de opleiding en praktijk van vroedvrouwen in de EU
 • Neemt deel en draagt bij aan platformen omtrent gezondheid en verloskunde in de EU

Meer informatie: http://www.europeanmidwives.com/

ENoMW
Geassocieerde partners

Het Europees Netwerk van Migrantenvrouwen (ENoMW) is een Europees platform van ngo’s dat geleid wordt door migrantenvrouwen. Het netwerk, opgericht in 2012 en gevestigd in Brussel, ijvert voor de rechten, behoeftes en belangen van migrantenvrouwen. De missie van het netwerk is de mensenrechten van migrantenvrouwen met verschillende culturele en etnische afkomst te verdedigen en te versterken, en dit in heel Europa. Hiertoe organiseert ENoMW lobbyactiviteiten, informatie-uitwisseling, projecten en evenementen op Europees en nationaal niveau. Dankzij de samenwerking met vele Europese netwerken, actief rond mensenrechten, integratie, vrouwenrechten en racisme, heeft het netwerk een grote zichtbaarheid bereikt op Europees niveau.

De leden van het netwerk hebben uiteenlopende karakters: van lokale dienstverleningsorganisaties en instellingen die juridische ondersteuning bieden aan migrantenvrouwen tot ngo’s actief rond lobbywerk en onderzoek. De leden werken rond verschillende thema’s, waaronder mensenrechten voor migrantenvrouwen, economische integratie, anti-discriminatie, toegang tot justitie en strijd tegen geweld tegen vrouwen. Het recentste project van ENoMW, #WomensVoices, bracht de risico’s in kaart waarmee migrantenvrouwen geconfronteerd worden bij hun aankomst in Europa.

Meer informatie: http://www.migrantwomennetwork.org/

UNHCR
Geassocieerde partners

Het voornaamste doel van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) is om de rechten en het welzijn van vluchtelingen te waarborgen. In samenwerking met partners en gemeenschappen, stelt UNHCR alles in het werk opdat iedereen het recht kan uitoefenen om asiel aan te vragen en een veilige toevlucht te vinden in een andere staat. Wij streven ook naar duurzame oplossingen.

Sinds ruim vijftig jaar helpt UNHCR miljoenen mensen om een nieuw leven op te bouwen. We bieden steun aan vluchtelingen, terugkeerders/-sters, staatlozen, binnenlandse ontheemden en asielzoekers/-sters. Onze bescherming, onderdak, gezondheidszorg en onderwijs zijn cruciaal om het verleden een plaats te geven en voor het opbouwen van een goede toekomst.

Meer informatie: www.unhcr.org/

Powered by WordPress. Designed by WooThemes